ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές

Εάν γιαοποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σαςπαρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντόςδεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή και θα είναι χαρά μαςνα σας το αντικαταστήσουμε ή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσού που τοαγοράσατε, βάσει της παρακάτω διαδικασίας και βάσει του «Όροι και κανόνεςλειτουργίας» του Vrisi.gr .

Απαραίτητηπροϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη καιπλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματαπου συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλοσυνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης,οδηγίες χρήσης, δωροεπιταγές κτλ).

Για κάποια είδη,για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές. Πριν τηναγορά τους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωσηεπισημαίνεται πως τα έξοδα αποστολής που χρεώνονται στον πελάτη για τηναποστολή και παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν, δεν επιστρέφονται.

Ειδικότερα:

Α. Επιστροφέςπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr

Επιστροφήπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, με υπαιτιότητα της Vrisi.gr :

1) Η παραγγελίαεκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό πουπαραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που παραγγέλθηκε,

2) Το είδος κατάτην παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά τομεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,

3) Το είδος, κατάτην παράδοση, διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό.

Επισημαίνεται πωςγια να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ωςτέτοια εγγράφως κατά την παραλαβή από αμφότερα τα μέρη. Για αυτό το σκοπό σαςζητούμε να υπογράφετε σχετικό έντυπο με το οποίο βεβαιώνετε ότι έχετε παραλάβειορθά το σύνολο της παραγγελίας. Εάν έχετε υπογράψει ότι παραλάβατε ορθά τηνπαραγγελία, τότε η Vrisi.gr δεν μπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντος.

Στις παραπάνωπεριπτώσεις, ο πελάτης δύναται

1) είτε να μηναποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής,

2) είτε ναζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την Vrisi.gr στο τηλέφωνο 6906221606, «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Η επιστροφή τωνπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr θα πραγματοποιείταιείτε με μέσα της απολύτου επιλογής της (προσωπικό και μεταφορικά μέσα), είτε μεπροσωπική φροντίδα και έξοδα του πελάτη, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης τουπελάτη με τον Διαχειριστή πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών».

ΣΕ ΚΑΜΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η επιστροφή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πελάτη.

«ΔιαδικασίαΠίστωσης»

Μετά την έκδοσηπιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής λιανικής, ο πελάτης θα λαμβάνειηλεκτρονικό μήνυμα με το παρακάτω περιεχόμενο στο οποίο καλείται και ναανταποκριθεί εντός 10 εργασίμων ημερών.

Aγαπητέ μαςπελάτη,

Για την αξιακήρύθμιση και λογιστική τακτοποίηση των εμπορευμάτων που παραλάβαμε από εσάς (ωςεπιστροφή προς το ηλεκτρονικό κατάστημα Vrisi.gr), εκδόθηκαν τα κατάλληλα πιστωτικά παραστατικά τα οποία και θα σαςαποσταλούν ταχυδρομικά.

Επιστροφέςπροϊόντων με χρέωση του πελάτη

Επιστροφήπροϊόντων με χρέωση του πελάτη για τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε περίπτωση αναιτιώδους υπαναχώρησης. Στις περιπτώσεις δηλαδή,κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξεγνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσειη ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει μεαποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με την ευθύνη, επιμέλεια και τα έξοδααποστολής τους, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Διαχειριστή πωλήσεωντου Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών»τηλέφωνο 6906221606. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Vrisi.gr από τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με την καταβολή τουκόστους μεταφορικών που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του προϊόντος στην Vrisi.gr. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή η Vrisi.gr δεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ή έχει το δικαίωμα να τα παραλάβεικαι να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται απότην κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και ναπροβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό τηςαπαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Εν γένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του προς την Vrisi.gr, τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

**Οι φωτογραφίες στο site μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγο διαφορετικής ανάλυσης από υπολογιστή σε υπολογιστή ή λανθασμένης πληροφορίας από τους προμηθευτές. Για μεγαλύτερη ασφάλεια ζητήστε να σας στείλουμε φωτογραφίες από το φυσικό προϊόν όπου υπάρχει διαθέσιμο.**