ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι Και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και κανόνες καθορίζουν την χρήση του ηλεκτρονικούκαταστήματος Vrisi.gr .

Σας παρακαλούμενα τους διαβάσετε προσεκτικά πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα καιπεριηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τιςυποχρεώσεις σας.

Κάθε περαιτέρωχρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρουςλειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένωνόρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμίαεξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μηνκάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας Vrisi.gr .

Η ιστοσελίδαπαρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρωνκαι κανόνων λειτουργίας.

Αυτοί οι Όροι καικανόνες ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας Vrisi.gr .

Η Vrisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τουςκανόνες χρήσης («όροι και κανόνες λειτουργίας», «Εγγραφή-Ασφάλεια προσωπικώνδεδομένων»). Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε είτεμέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχετε στην εγγραφή σας, είτε μέσω τηςανακοίνωσης/ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.

Οι αλλαγές θατίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά τη σχετική ανακοίνωση/ανάρτησή τους στηνιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούςτους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδαςκαι των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδαςμετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση απόεσάς της ιστοσελίδας ή/και των ηλεκτρονικών καταστημάτων δηλώνει τηνσυγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης. Καλόθα ήταν να ανατρέχετε σε αυτούς και να ενημερώνεστε συστηματικά, διότι κάθεφορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας Vrisi.gr αυτή υπόκειται στους εκάστοτε εκείνη την στιγμή ισχύοντες όρους, ως εκτούτου θα πρέπει να φροντίσετε να τους γνωρίζετε προηγουμένως.

«Εγγραφή-Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων»

Προκειμένου νααπολαύσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Vrisi.gr πρέπει να εγγραφεί ως μέλος ή να δηλώσει τις σχετικές πληροφορίες που θαζητηθούν, σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος.

Κατά την εγγραφήσας μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία. Αυτό είναι απαραίτητο για να σαςαναγνωρίζουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη και δυνητικά πελάτη, για ναδιεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας ταχύτερα και ομαλότερα.

Μέλος μπορεί ναείναι είτε άτομο, είτε εταιρία με μόνιμη κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στηνΕλλάδα.

Η εγγραφή ατόμουως μέλους προϋποθέτει αυτό να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος τηςηλικίας του.

Τα μέλη συμφωνούνότι κατανοούν την Ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση).

Τα μέλη συμφωνούνότι θα κάνουν χρήση των ειδών και των υπηρεσιών που θα προμηθεύονται μέσω της Vrisi.gr και ότι δεν θα εμπορεύονται τα είδη αυτά.

Τα μέληβεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανάπάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σεπερίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους λάθος ή μη ισχυόντων ήμη έγκυρων στοιχείων.

Τα μέλη έχουν τοδικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και τηνδυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή /και όποια διόρθωση ή / και ενημέρωσή ή / και τηνδιαγραφή τους, πάντα μέσω της ιστοσελίδας Vrisi.gr .

Τα μέλη έχουνυποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στιςπληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους, ανανεώνοντας τα σχετικάπροσωπικά τους στοιχεία. Αποτελεί δική τους ευθύνη η κατά πάντα χρόνοεγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

Παράλληλα με ταστοιχεία της εγγραφής, έχουμε γνώση και άλλων πληροφοριών που σας αφορούν καισχετίζονται με την ενημέρωση των προσφερόμενων από εμάς υπηρεσιών, τηνεπισκεψιμότητά σας στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες απόαυτήν ή συνδεδεμένες μαζί της. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται επίσης καιπληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας.

Μπορεί ακόμα ναπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθήσεωςπωλήσεων και διαγωνισμούς που διεξάγονται κατά καιρούς από την εταιρεία μαςμέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες πουμας δίνετε όταν απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή συμπληρώνετε καταστάσεις μεπληροφορίες που σας αφορούν.

Κατά την εγγραφήσας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Vrisi.gr, μας παρέχετε τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τηνεμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας[ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά (email), τηλεφωνικά σε σταθερό, τηλεφωνικά σε κινητό (με κλήση, SMS ή ΜΜS), ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax)].

Εάν σε κάποια επόμενηχρονική στιγμή επιθυμείτε να αλλάξετε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας μας, θαπρέπει να επισκεφθείτε εκ νέου την ιστοσελίδα μας και να κάνετε τις επιθυμητέςαλλαγές που θα ισχύουν από τη σχετική εκ μέρους σας τροποποίηση και εφεξής.

Εάν επιθυμείτε ήεάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, είτε με ηλεκτρονικά είτεμε άλλα μέσα, σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε επιλέγοντας κατάλληλα τοσχετικό σημείο της σελίδας εγγραφής σας. Η έννοια της εμπορικής αλληλογραφίαςπεριλαμβάνει ενημέρωση για νέα είδη, προσφορές, διαγωνισμούς, προωθητικέςενέργειες κλπ που γίνονται από εμάς ή από τρίτους προς εμάς, πάντα όμως, μέσωτης ιστοσελίδας μας. Ομοίως εάν σε μεταγενέστερο στάδιο κρίνετε ότι δενεπιθυμείτε πλέον τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας παρακαλούμε να μας ενημερώσετεεγγράφως κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία»  και αποστέλλοντάς μας σχετικό ρητό μήνυμα.

Eάν δενεπιθυμείτε να λαμβάνετε εν γένει αλληλογραφία (με οποιοδήποτε μέσο) από τηνιστοσελίδα μας, σχετική με σφυγμομετρήσεις, αξιολογήσεις, στείλτε μας σχετικόμήνυμα κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία» .

Παρ’ όλ’ αυτά θαπρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμεμαζί σας όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και αναγκαίο είτε για λειτουργικούςείτε για διαχειριστικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Η διαδικασίαδιασφάλισης προσωπικών δεδομένων περιγράφει τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθείγια την ασφάλειά σας και τη διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείωνκαι τις επιλογές που έχετε ως προς την χρήση τους. Εάν έχετε επιπλέον απορίες ήζητήματα σχετικά με την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα Vrisi.gr, παρακαλούμε κάντε κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστείλατε μας σχετική σαςερώτηση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σεσχέση με το θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τωνηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει μέτρα και υιοθετήσει σύγχρονες καιπροηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια καιακεραιότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με ταπροσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Σας καλούμε ναενημερωθείτε ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και εάν συμφωνείτε μεαυτές να προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικούκαταστήματος.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικούκαταστήματος της ιστοσελίδας Vrisi.gr επιτυγχάνεται με τιςακόλουθες μεθόδους:

Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password) (όπου αυτό χρησιμοποιείται από τονχρήστη)

Χρήσηκωδικοποίησης SSL για τηνκαταγραφή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων αποστολής.

Για την είσοδοσας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείτε δύο (2) κωδικούς, τον ΚωδικόΕισόδου (Username) και τονΠροσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Κατά την έγγραφή σας, το ηλεκτρονικό κατάστημαθα σας ζητήσει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τηδυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Θα σαςσυνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, σε τακτά διαστήματα να αλλάζετε το password σας, να διατηρείτε τον κωδικό αυτόαπόρρητο και ΝΑ ΜΗΝ τον αποκαλύπτετε ή να τον κοινοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλοπρόσωπο. Επίσης καλό είναι να μην κάνετε χρήση των ίδιων ή προβλέψιμων ή εύκολαανιχνεύσιμων κωδικών.

Ο κωδικός Εισόδου(Username) και ο ΠροσωπικόςΜυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλειαστα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστεεσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρησητης μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς και για όλες τις ενέργειες, τιςπράξεις και τις παραγγελίες που προέρχονται, κατατίθενται ή διενεργούνται υπότον κωδικό εισόδου, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και γενικότερα το λογαριασμόσας.

Εν γένει φέρετετον αποκλειστικό κίνδυνο ζημίας δικής σας ή της Vrisi.gr από πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στον κωδικό σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημακαι εν γένει η Εταιρεία μας δε δύναται να γνωρίζει και ουδεμία ευθύνη φέρει σεπερίπτωση χρήσης για οιονδήποτε λόγο του μυστικού σας κωδικού από μηεξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ομοίως για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει εξ’ αυτήςτης αιτίας. Σε κάθε περίπτωση θα θεωρεί πως εσείς τις πράξατε(ενέργειες)/εισήγατε (παραγγελίες) και ουδεμία ευθύνη δύναται να τηςκαταλογισθεί ως προς τούτο.

Επίσης ευθύνεστεαποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την τυπική έξοδόσας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον δικό σας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, με παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας τηλεφωνικά στο 210 700 1379  .

Εάν η Vrisi.gr έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια τηςιστοσελίδας ή να γίνει κακή χρήση της, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τονκωδικό πρόσβασης σας ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε/διακόψουμε/ακυρώσουμε ή νααναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας.

Κρυπτογράφηση

Όλες οι πληρωμέςπου πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμαςηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e–Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησηςτης πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θαμπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer) που έχει η ιστοσελίδα μας (Vrisi.gr) επικυρώνει την αυθεντικότητα του website μας και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν απόαυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί,αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανέναςτρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.

Χρησιμοποιώνταςένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύουμετα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και διασφαλίζουμε τις online συναλλαγές με αυτούς. Δημιουργούμε, έτσι,έναν αξιόπιστο χώρο όπου μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς.

Το ηλεκτρονικόμας κατάστημα διαθέτει πιστοποιητικό SSL. Δημιουργούμε, έτσι, έναν αξιόπιστο χώρο όπου μπορείτε να αισθάνεστεασφαλείς.

Η διαχείριση καιπροστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και τουηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίαςαναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις τηςΑρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται ηύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων 12και 13 του Ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία τηςπιστωτικής σας κάρτας παραμένουν απόρρητα εκτός και αν έχει προηγηθείδιαφορετική συνεννόηση μαζί σας, βάσει των «Όροι και κανόνες λειτουργίας»

Βεβαιώνεται ότιμόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στιςπληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τηδιεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μηναποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχειέγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφασηή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή νομίμως υποβληθέν αίτημα δικαστικής,αστυνομικής ή άλλης διοικητικής αρχής.

(ΠολιτικήΔιαχείρισης Στοιχείων «Προσωπικού Χαρακτήρα»)

Τα στοιχεία«Προσωπικού χαρακτήρα» που μας εμπιστευτήκατε είναι πολύ σημαντικά για μας, καισας βεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας απόοποιονδήποτε τρίτο, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιώνδι’ οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Το σύνολο τωνπληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί 1)προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή απάτη ή δόλος εναντίον της ομαλής λειτουργίαςτης ιστοσελίδας, 2) προκειμένου η Vrisi.gr να ανταποκριθεί σεαπαιτήσεις που της ετέθησαν από τον νόμο ή αρμόδια δικαστική αρχή, 3)προκειμένου να διασφαλισθούν τα νόμιμα δικαιώματα της εταιρείας μας, πελατώνμας ή άλλων.

Στο σύνολο ή σεμέρος των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να δοθείπρόσβαση σε εταιρεία τεχνικών αναλύσεων, εμπορικών αναλύσεων ή επεξεργασίαςδεδομένων –για λογαριασμό μας -στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ακόμα, εν συνόλω,δηλαδή μαζικά και όχι μεμονωμένα σε ατομικό επίπεδο αναγνωρίσιμου προσώπου,ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία είτε για εμπορικούς ή στρατηγικούςσκοπούς, είτε στα πλαίσια εμπορικών μελετών.

Το σύνολο τωνεγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών σταπλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης μπορεί να έχειπρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές καιδιαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση καιπρόσβαση προσωπικών πληροφοριών που κάνουν τους χρήστες αναγνωρίσιμους.

Σε καμίαπερίπτωση η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμαπληροφορίες συγκεκριμένων πελατών της σε τρίτους, εκτός και αν υπάρχει η εκ τωνπροτέρων έγγραφη σχετική αδειοδότηση από πλευράς των πελατών ή έχει ακολουθηθείη νόμιμη οδός.

Οι διαδικασίεςδιασφάλισης συνεπάγονται ότι πιθανά, περιστασιακά, μπορεί να ζητήσουμεπεραιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας πριν θέσουμε στην διάθεσή σας ακόμακαι τα δικά σας προσωπικά δεδομένα.

Καθώς ηλειτουργία του Vrisi.gr βασίζεται στο Διαδίκτυο (Internet), είναι σχεδιασμένο με υψηλά πρότυπαασφαλείας, ώστε να κάνετε χρήση της πιστωτικής σας κάρτας με τις πλέον ασφαλείςσυνθήκες.

Κατά τηνδιαδικασία επιβεβαίωσης μίας παραγγελίας αξιοποιούμε ή εμφανίζουμε όχιπερισσότερα από τα έξι πρώτα και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της πιστωτικής σαςκάρτας.

Επίσης, πιθανόνσυχνά να εμφανίζονται κάποια από τα παραπάνω ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας,η/και η ημερομηνία λήξης της, η/και ο τύπος της κάρτας, πάνω στο παραστατικόαγορών σας.

Κάθε φορά πουσυμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία σχετικά με πληρωμή στην ιστοσελίδα οbrowser σας έρχεται σεκατάσταση ασφαλείας (secure mode), προκειμένου να κρυπτογραφήσει τιςπληροφορίες που μας στέλνετε. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε στο ασφαλέςπεριβάλλον της ιστοσελίδας, κοιτάξτε στην κάτω σειρά του Διαδικτυακού σας browser. Κανονικά θα πρέπει να βλέπετε ένακλειστό λουκέτο.

Εάν έχετεεπιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στην σελίδα επικοινωνία.

« Cookies »

Tα «Cookies» είναι μικρές δέσμες πληροφοριών (μικράαρχεία text) που στέλνονταιαπό έναν διαδικτυακό διακομιστή (web server) σε έναν διαδικτυακό «browser», οι οποίες επιτρέπουν στον server να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον browser. Ένα «cookie» μπορεί να θεωρηθεί σαν μια διαδικτυακή ταυτότηταχρήστη, η οποία λέει στην ιστοσελίδα ότι ο χρήστης την προσεγγίζει. Τα «Cookies» δεν είναι προγράμματα υπολογιστών και δεμπορούν να διαβάσουν άλλες πληροφορίες που είναι υποθηκευμένες στον σκληρό σαςδίσκο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταδότες ιών ή για να αναγνωρίσουντην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Περιέχουν και μεταφέρουν στην ιστοσελίδαμόνο όσες πληροφορίες οι ίδιοι οι χρήστες έχουν θέσει στην διάθεση τηςσυγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Τα «Cookies» συμβάλουν ώστε η επαφή μεταξύ του χρήστηκαι των ιστοσελίδων να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα. Χωρίς «cookies», θα ήταν πολύ δύσκολο για μια ιστοσελίδανα δώσει την δυνατότητα σε κάποιο επισκέπτη να γεμίσει ένα «καλάθι αγορών» ή ναθυμάται τις προτιμήσεις του χρήστη ή τις λεπτομέρειες της εγγραφής του για τηνπερίπτωση μελλοντικής του επίσκεψης. Η ιστοσελίδα Vrisi.gr, χρησιμοποιεί «cookies»για να επιτρέψει στους πελάτες να μετακινηθούν από κάποιο σημείο τηςιστοσελίδας σε άλλο και να προσθέτουν είδη στο «καρότσι αγορών» τους χωρίς ναχρειάζεται να κάνουν κατ’ επανάληψη εγγραφή. Επίσης μας επιτρέπει να σαςδίνουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας και την φάσηεξέλιξης της παραγγελίας σας.

Η ιστοσελίδα Vrisi.gr χρησιμοποιεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψηφιακού marketing προκειμένου να προσελκύσει νέουςεπισκέπτες ή/και πελάτες στην ιστοσελίδα της τεχνολογία βασισμένη στα «cookies» . H τεχνολογία αυτή λειτουργεί βάσει της αναγνώρισηςενός «cookie» στονδιαδικτυακό σας «browser» πουμας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ποια διαφήμιση σας οδήγησε σε εμάς. Η τεχνολογίααυτή δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει προσωπικά σας στοιχεία.

H Ευρωπαϊκήοδηγία η σχετική με την Ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Privacy and Electronic Communications), εφεξής ονομαζόμενη η «Οδηγία», κάνειυποχρεωτική για τις ιστοσελίδες τόσο την ενημέρωση των χρηστών των ιστοσελίδωνσε περίπτωση που γίνεται χρήση «cookies» σε αυτές (αυτό ακριβώς και κάνουμε σε αυτό το σημείο όσον αφορά τηνιστοσελίδα μας), όσο και την παροχή κάποιων πληροφοριών για το τρόπο χρήσης των«cookies».

Μπορείτε ναπληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με το θέμα σε ειδικές ιστοσελίδες .Τέλος, η«Οδηγία» θέτει υποχρέωση στις ιστοσελίδες να ενημερώνουν τους χρήστες τους ότιμπορούν να ρυθμίσουν έτσι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους ώστε νααπορρίπτουν τα «cookies».

Οι περισσότεροι «browsers» επιτρέπουν στον χρήστη να διακόψει τηνλειτουργία «cookie». Εάνεπιθυμείτε να μάθετε πως να κάνετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στηνεπιλογή «Βοήθεια», στο «Μενού» του δικού σας «browser» ή σε σχετικές ιστοσελίδες.

Όπως περιγράφεταιπαραπάνω, αυτό θα περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσωτης ιστοσελίδας (κάτι που είναι σύνηθες στις περισσότερες ιστοσελίδες εμπορικώνεταιρειών), καθώς δεν λειτουργούν χωρίς «cookies».

Η Vrisi.gr χρησιμοποιεί «cookies»για μια σειρά από λόγους, για παράδειγμα για να μας επιτρέψει να απλοποιήσουμετην διαδικασία σύνδεσης για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, για να μαςεπιτρέψει να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των εγγεγραμμένων χρηστών και για ναμας επιτρέψει να παρέχουμε τους μηχανισμούς των ηλεκτρονικών αγορών και τηςδιαχείρισης της επισκεψιμότητας.

Παρ’ ότι δενχρειάζεται να επιτρέψετε στον «browser» σας να αποδέχεται «cookies» προκειμένου να κάνει «browse», μεγάλο μέρος της ιστοσελίδας μας και αρκετές από τις προσφερόμενες σεαυτήν υπηρεσίες, απαιτούν να έχετε ενεργοποιημένα τα «cookies» προκειμένου να κάνετε κάποια ηλεκτρονικήαγορά από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μας σημείο πώλησης και προκειμένου να έχετεπρόσβαση σε περιοχές που είναι δεσμευμένες για χρήση μόνο από εγγεγραμμένουςχρήστες.

Όσον αφορά τουςμη εγγεγραμμένους χρήστες, τους στέλνονται ανώνυμα «cookies» ώστε να μπορεί να καταγραφεί ησυμπεριφορά αναζήτησης τους (browsingpattern) και να δημιουργηθεί ένα δημογραφικό προφίλ.Επιπλέον, σε όποιον επισκέπτη έχει επιλέξει (κάνει κλικ) σε οποιαδήποτεδιαφήμιση της ιστοσελίδας Vrisi.gr σε άλλη ιστοσελίδαπου συνδέεται με την Vrisi.gr θα σταλεί ένα προσωρινό (π.χ. 15θήμερηςδιάρκειας ζωής) ανώνυμο «cookie» που θα μας επιτρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα τηςδιαφημιστικής μας καμπάνιας και να διαχειριστούμε την σχέση μας με τιςσχετιζόμενα με εμάς ιστοσελίδες.

«Παραγγελίες»

Μπορείτε νακάνετε τις αγορές σας από οποιοδήποτε μέρος όλο το 24ωρο.Ο εκπαιδευμένοςυπάλληλος θα επιμεληθεί την παραγγελία σας διαλέγοντας πάντα τα καλύτεραπροϊόντα. Η παραγγελία σας θα ελεγχθεί και θα συσκευαστεί προσεκτικά σε κιβώτιακαι ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας θα στην προεπιλεγμένηαπό εσάς ώρα και ημέρα παράδοσης θα παραδώσει στα χέρια σας την παραγγελία σαςκαι θα επιληφθεί για τις λεπτομέρειες της πληρωμής.

Στο πλαίσιο τηςσυστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Vrisi.gr σας δίνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους παραγγελίας και πληρωμής. Πιοσυγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τηνπαραγγελία σας, οι επιλογές είναι οι εξής:

Παραγγελία μεσύνδεση

Μπορείτε νακάνετε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής νέου μέλουςκάνοντας αμέσως μετά το email επιβεβαίωσης που θα λάβετε, σύνδεση στην Vrisi.gr.

Στη συνέχειαδιαλέγετε τα προϊόντα που θέλετε, τα οποία πάνε αμέσως στο καλάθι των αγορώνσας.

Όταν ολοκληρώσετετις αγορές σας, κάνετε κλικ στο καλάθι αγορών που βρίσκεται στο πάνω δεξιάμέρος της σελίδας σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας.Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας και στη συνέχεια επιλέγετε:

Εάν θέλετε να σαςενημερώσουμε για αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που αυτό δεν είναιπροσωρινά διαθέσιμο

Εάν θέλετε να σαςαποστείλουμε την παραγγελία χωρίς να σας αντικαταστήσουμε όποιο προϊόνπαρουσιάζει προσωρινή έλλειψη

Στη συνέχειαεπιλέγετε τρόπο πληρωμής.

Οι συναλλαγέςπραγματοποιούνται με ευρώ!!

Έχετε τέσσεριςδυνατότητες.

Πληρωμή με τηνπιστωτική σας Κάρτα

Πληρωμή μεαντικαταβολή

κατάθεση σελογαριασμό της εταιρείας μας

ΤηλεφωνικήΠαραγγελία

Καλέστε μας στο 2103002804   και δώστε μας την παραγγελία σας, καθώς και τα στοιχεία σας: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός.

Τέλος, μας δίνετετο τηλέφωνο επικοινωνίας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Κατώτερα όριααγορών

Για να σαςεξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Vrisi.gr πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, απλές και κατανοητές:

1. Το μέλος έχειαπεριόριστο όριο σε αξία για να παραγγείλει, αρκεί – αν πρόκειται για πληρωμήμε πίστωση -να καλύπτεται από το πιστωτικό όριο της κάρτας του.

2. Ως ελάχιστοόριο παραγγελίας για την παράδοση χωρίς χρέωση ορίζεται το ποσό των 100 Ευρώ (Μόνο εντός της περιοχής των Αθηνών ).

3. Ως ελάχιστοόριο παραγγελίας ορίζεται ποσό από 2 ευρώ με χρέωση 4 ευρώ για την παράδοση

4. Αν ηπαραγγελία σας δεν συμπληρώνει το παραπάνω όριο, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

«Μεταφορικά –Επιστροφές »

Η ιστοσελίδα Vrisi.gr ως προς όλο το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σ’ αυτήν,δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς εσάς για υποβολή πρότασηςπαραγγελίας, της προτεινόμενης δηλαδή παραγγελίας σας, μη δημιουργώντας έτσικαμία νομική δέσμευση του διαθέτοντος και λειτουργούντος την ιστοσελίδα προςσύναψη εν τέλει σύμβασης πώλησης (εν όλω ή εν μέρει) ως προς τα προτεινόμενα εκμέρους σας είδη.

Επιλέγετε λοιπόντα είδη που θέλετε και διαμορφώνετε την παραγγελία σας. Εν συνεχεία εμείςσυγκεντρώνουμε όσα διαθέσιμα από αυτά είδη υπάρχουν στη διάθεση του Vrisi.gr τα συσκευάζουμε κατάλληλα, και σας τα αποστέλλουμε στον προορισμό πουέχετε επιλέξει.

Η αποστολή εκμέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και της Εταιρείας οιουδήποτεαποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά καιαποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητακαι τα αποθέματα του ηλεκτρονικού καταστήματος Vrisi.gr σε σχέση με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμίαεγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Παραγγελίαενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτουδεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μηεκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή από εμάς της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε σε αυτή την φάση καταρτίζεται η σύμβαση αγοράς μεταξύ μας και χρεώνεστε με τις τιμές που έχετε κατά την ημέρα αποστολής της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας δεσμεύσει (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας του ποσοστού ΦΠΑ στα προϊόντα, ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφοροποιήσεις στην τελική χρέωση). Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι σε προσφορά.

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται απο διετή εγγύηση.

Ειδικότεραζητήματα:

Σε σχέση με κάθεπροτεινόμενη εκ μέρους σας παραγγελία ΔΕΝ προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ΑΝΑΕΙΔΟΣ (είτε ως προς τον όγκο είτε ως προς την αξία).

Παραγγελίες μεμεγάλες ποσότητες π.χ. 100 κιλά ή 100 τεμάχια δεν είναι δεσμευτικές για την Vrisi.gr.

Σε περίπτωση πουη προτεινόμενη παραγγελία δεν καλύπτει τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις «ΕλάχιστηςΑξίας ειδών» και “Μέγιστης προτεινόμενης παραγγελίας είδους», θα ενημερώνεστεαπό σχετική επισήμανση ώστε να κάνετε τις σχετικές διορθώσεις, προκειμένου ναπροχωρήσετε στην ολοκλήρωση της. Σε κάθε περίπτωση η Vrisi.gr διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής, ακύρωσης ή της εν μέρει εκτέλεσηςτης εν λόγω προτεινόμενης παραγγελίας σας.

Το κόστοςμεταφορικών δεν περιλαμβάνεται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενης παραγγελίας.

Τα «Έξοδααποστολής» ή «Μεταφορικά», προστίθενται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενηςπαραγγελίας και διαμορφώνεται έτσι η «Συνολική αξία» της προτεινόμενηςπαραγγελίας.

Είναι δε το ποσότης «Συνολικής αξίας» της προτεινόμενης παραγγελίας αυτό που αναλαμβάνετε τηναποπληρωμή του, αυτό δηλαδή που θα δεσμευτεί στην πιστωτική κάρτα τα στοιχείατης οποίας δώσατε για την διαδικασία αποπληρωμής της παραγγελίας σας και εντέλει, αυτό που σε περίπτωση πλήρους διαθεσιμότητας ειδών από αυτά τηςπροτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας θα χρεωθεί στο λογαριασμό της ανωτέρωπιστωτικής σας κάρτας, σύμφωνα με τους «Όρους και κανόνες λειτουργίας» της Vrisi.gr. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας η κάρτα και συνεπακόλουθαο λογαριασμός θα χρεωθεί με το ποσό της τελικής εκτελεσθείσας παραγγελίας.

Η «Συνολική αξία»της παραγγελίας (Αξία ειδών και Έξοδα αποστολής) θα πρέπει να καλύπτεται από τοδιαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας με την οποία επιλέγει ο πελάτης νααποπληρώσει και η Τράπεζα να εξασφαλίσει την αντίστοιχη της «Συνολικής αξίας»ισόποση δέσμευση.

Όταν δεναναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης κατά την παραλαβή της παραγγελίας, η εκτέλεσήτης οφείλεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήψη τηςπαραγγελίας από την Vrisi.gr, εκτός εάν υπάρχει είτε πρόβλημα στηδιαθεσιμότητα του είδους είτε συντρέξει λόγος ανώτερης βίας.

Ακύρωσηπαραγγελίας

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται μόνον τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της Vrisi.gr στο 2103002804   . Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης της παραγγελίας ο πελάτης χρεώνεται με το κόστος των μεταφορικών.

Σε περίπτωσηακύρωσης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία αποδέσμευσηςτου αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατεγια την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμωνημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την διαδικασίααποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας τραπεζικόςοργανισμός.

Εκτέλεσηπαραγγελίας – Παράδοση.

Η παράδοση τηςπαραγγελίας σας θα γίνει στην διεύθυνση που εσείς ορίσατε. Στην περίπτωση πουγια λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να σας φέρουμε την παραγγελία στο σημείοπου επιλέξατε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε νέα ώρα και σημείοπαράδοσης.

Στην περίπτωσηπου θέλετε να αλλάξετε την ώρα και την ημέρα της παράδοσης, θα πρέπει ναεπικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον μέχρι τις 13:00 της προηγούμενης ημέρας.Εάν η αλλαγή της ώρας ζητηθεί την ημέρα της παράδοσης η Vrisi.gr δεν είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει την παραγγελία την ίδια ημέρα. Σεπερίπτωση που η παραγγελίες ολοκληρωθεί την επομένη ο πελάτης θα έχει επιπλέονχρέωση 4 ευρώ, πέραν της αρχικής, για την κάλυψη του κόστους των μεταφορικών.Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας, θα γίνονται μόνο τις ημέρες και ώρες πουαναφέρονται στη σχετική λίστα. (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 και Σάββατο 09:00-13:00

Παραλαβήπαραγγελίας

Η παραλαβήγίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο πουεμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας,συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Tα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο μεκεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικούπαράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στην Vrisi.gr ενυπόγραφο από τον παραλήπτη. Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα οπελάτης υποχρεούται να επιδείξει κατά την παραλαβή τόσο την ταυτότητά του όσοκαι την πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που τοπρόσωπο που παραλαμβάνει την παραγγελία είναι διαφορετικό από το πρόσωπο πουαναφέρεται στην πιστωτική κάρτα η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παράδοση τηςπαραγγελίας.

Τρόπος παράδοσηςπαραγγελίας

Η παραγγελία τουπελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην Vrisi.gr κατά την παραγγελία του.

Το κόστος μεταφορικών («Έξοδα αποστολής») βαρύνει τον πελάτη μόνο για παραγγελίες που δεν ξεπέρασαν το όριο των εκατό  (100) ευρώ και διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη, οπότε και αποτελούν μέρος της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του.

Αυτό το ποσό της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του είναι και αυτό που δεσμεύεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που επιλέγει να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή της παραγγελίας του.

Τα «Έξοδα αποστολής» συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24 % ή το αντίστοιχο ποσοστό σε περιοχές που εφαρμόζεται Μειωμένος Φ.Π.Α.

Η παράδοση των εμπορευμάτων για παραγγελίες εκτός Αττικής γίνεται μέσω πρακτορειών.

Για παραγγελίες άνω των 100 €, η παράδοση των εμπορευμάτων έως το πρακτορείο της επιλογής σας στην Αθήνα, είναι χωρίς χρέωση, ενώ για παραγγελίες κάτω των 100 € έως το πρακτορείο της επιλογής σας στην Αθήνα, είναι με χρέωση 7,99 €.

Το κόστος των μεταφορικών από το πρακτορείο της Αθήνας έως τον τελικό προορισμό, επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του κάθε πρακτορείου.

Τα δωρεάν μεταφορικά ισχύουν για μεταφορές εντός λεκανοπεδίου Αττικής και για ποσό αγορών από 100 € και πάνω.

Η Vrisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τα «Έξοδααποστολής» κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΠεριοχέςΕξυπηρέτησης

Το ηλεκτρονικόμας κατάστημα εξυπηρετεί αρχικά μόνο τους πελάτες που προέρχονται από τηνευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Για να μάθετε εάν εξυπηρετούμε την περιοχή σαςμπορείτε να κάνετε εγγραφή ή εναλλακτικά να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών.Σε περιοχές εξυπηρέτησης που καλύπτονται μεν από το ΤΚ αλλά είναι σεαπομακρυσμένα σημεία, δεν δύναται να γίνει η αποστολή των προϊόντων παρά μόνοκατόπιν συνεννόησης και επιπλέον χρέωσης μεταφορικών. Π.χ. Αγία ΜαρίναΚορωπίου.

Περιοχέςεξυπηρέτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων

Γίνονταιαποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός των περιοχώνΑθήνας.

Συγχρόνως όμως θαθέλαμε να γνωρίζετε ότι οι παρούσες περιοχές εξυπηρέτησης διαμορφώθηκαν μεκριτήριο την συνεπή και ποιοτική παράδοση των παραγγελιών σας σε συνδυασμό μεεκλογικευμένο κόστος μεταφορικών.

Πέραν της κυρίαςεισόδου, η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει στην ισόγεια κύριαείσοδο της διεύθυνσης, ή μέχρι την πόρτα διαμερίσματος (κατόπιν συνεννόησης )  οποιουδήποτε ορόφου εφόσον υπάρχει ανελκυστήραςικανής χωρητικότητας και εν λειτουργία.

Οποιεσδήποτεζημιές τυχόν προκληθούν στον χώρο, στα μεταφερόμενα είδη, από τα μεταφερόμεναείδη ή κατά την μεταφορά τους από το φορτηγό του μεταφορέα μέχρι το σημείοπαράδοσης είναι ευθύνη του παραλήπτη και αποδέχεται τις νόμιμες σχετικέςευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το γεγονός.

Επιστροφές

Εάν γιαοποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σαςπαρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή και θα είναι χαρά μας να σας τοαντικαταστήσουμε ή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε,βάσει της παρακάτω διαδικασίας και βάσει του «Όροι και κανόνες λειτουργίας» τουVrisi.gr .

Απαραίτητηπροϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη καιπλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματαπου συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλοσυνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης,οδηγίες χρήσης, δωροεπιταγές κτλ).

Για κάποια είδη,για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές. Πριν τηναγορά τους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωσηεπισημαίνεται πως τα έξοδα αποστολής που χρεώνονται στον πελάτη για τηναποστολή και παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν, δεν επιστρέφονται.

Ειδικότερα:

Α. Επιστροφέςπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr

Επιστροφήπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, με υπαιτιότητα της Vrisi.gr :

1) Η παραγγελίαεκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό πουπαραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που παραγγέλθηκε,

2) Το είδος κατάτην παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά τομεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,

3) Το είδος, κατάτην παράδοση, διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό.

Επισημαίνεται πωςγια να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ωςτέτοια εγγράφως κατά την παραλαβή από αμφότερα τα μέρη. Για αυτό το σκοπό σαςζητούμε να υπογράφετε σχετικό έντυπο με το οποίο βεβαιώνετε ότι έχετε παραλάβειορθά το σύνολο της παραγγελίας. Εάν έχετε υπογράψει ότι παραλάβατε ορθά τηνπαραγγελία, τότε η Vrisi.gr δεν μπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντος.

Στις παραπάνωπεριπτώσεις, ο πελάτης δύναται

1) είτε να μηναποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής,

2) είτε να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την Vrisi.gr στο τηλέφωνο 2103002804   , «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Η επιστροφή τωνπροϊόντων με χρέωση της Vrisi.gr θα πραγματοποιείταιείτε με μέσα της απολύτου επιλογής της (προσωπικό και μεταφορικά μέσα), είτε μεπροσωπική φροντίδα και έξοδα του πελάτη, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης τουπελάτη με τον Διαχειριστή πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών».

ΣΕ ΚΑΜΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η επιστροφή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πελάτη.

«ΔιαδικασίαΠίστωσης»

Μετά την έκδοσηπιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής λιανικής, ο πελάτης θα λαμβάνειηλεκτρονικό μήνυμα με το παρακάτω περιεχόμενο στο οποίο καλείται και ναανταποκριθεί εντός 10 εργασίμων ημερών.

Aγαπητέ μας πελάτη,

Για την αξιακήρύθμιση και λογιστική τακτοποίηση των εμπορευμάτων που παραλάβαμε από εσάς (ωςεπιστροφή προς το ηλεκτρονικό κατάστημα Vrisi.gr), εκδόθηκαν τα κατάλληλα πιστωτικά παραστατικά τα οποία και θα σαςαποσταλούν ταχυδρομικά.

Επιστροφέςπροϊόντων με χρέωση του πελάτη

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη για τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση αναιτιώδους υπαναχώρησης. Στις περιπτώσεις δηλαδή, κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με την ευθύνη, επιμέλεια και τα έξοδα αποστολής τους, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Διαχειριστή πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών» τηλέφωνο 2103002804   . Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Vrisi.gr από τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με την καταβολή του κόστους μεταφορικών που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του προϊόντος στην Vrisi.gr. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή η Vrisi.gr δεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ή έχει το δικαίωμα να τα παραλάβει και να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Εν γένει, για τηνολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει οπελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του προς την Vrisi.gr, τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

« Τιμές »

Στόχος της Vrisi.gr είναι η διασφάλιση των καλύτερων τιμών της αγοράς. Για την επίτευξη τουστόχου αυτού, παρακολουθείται καθημερινά η διαμόρφωση των τιμών πώλησης στηναγορά και γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότηταςμέσω πιο προσιτών τιμών.

Εν γένει, οιτιμές στην αγορά είναι ευμετάβλητες, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω,αντανακλώντας ουσιαστικά τις ανάλογες αλλαγές στο κόστος των αγαθών λόγωεποχικότητας ή άλλων παραγόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνεται σεκαθημερινή βάση για τις μεταβολές όλων των τιμών, παρέχοντας στον πελάτη τηνπληροφορία που χρειάζεται.

Είναι σημαντικόνα γνωρίζετε ότι η Vrisi.gr θα εκτελεί τις παραγγελίες σας βάσει τωντιμών που ίσχυαν και εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα κατά την στιγμή της κατάθεσηςτης πρότασης παραγγελίας σας για τα είδη που περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενηπαραγγελία σας, ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις και αλλαγές μέχριτη στιγμή αποδοχής εκ μέρους μας της πρότασής σας, εκτέλεσης και έκδοσης τωνσυνοδευτικών παραστατικών της παραγγελίας σας. Οι τροποποιήσεις δεν αυξάνουνούτε μειώνουν το ποσό της χρέωσής σας.

Τα είδη που σαςαποστέλλονται σε αντικατάσταση ειδών που παραγγείλατε χρεώνονται στην τιμή πουεμφανίζεται ή ισχύει στην ιστοσελίδα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας.

Το τελικό ποσόχρέωσής σας είναι ίσο με την αξία της παραγγελίας που τελικώς εκτελείται (κατάτην φάση εκτέλεσης, αφού έχει προηγηθεί η προετοιμασία της παραγγελίας). Τοποσό της τελικής παραγγελίας και χρέωσης είτε συμπίπτει με το συνολικό ποσό τηςπροτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα),είτε είναι μικρότερο από αυτό της συνολικής προτεινόμενης εκ μέρους σαςπαραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα μερικά από τα προϊόντα).

Οι τιμές ειδώνπου διατίθενται μέσω της Vrisi.gr της ίδιας ημέραςεκτέλεσης, μπορεί να παρουσιάσουν διαφορές, επειδή προέρχονται από διαφορετικέςημέρες κατάθεσης της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας.

Οι αναγραφόμενεςτιμές των προϊόντων είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΟΦ.Π.Α. περιλαμβάνεται επίσης στις τιμές μεταφορικών της Vrisi.gr, όπως αυτές εμφανίζονται κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης παραγγελίαςσας κατά την στιγμή που την οριστικοποιείτε.

Οι αναγραφόμενεςστο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουνέξοδα αποστολής.

Στις επιπλέονεπιβαρύνσεις όπως π.χ. έξοδα αποστολής, ταχυδρομικά, συσκευασία, δενεφαρμόζεται έκπτωση ή προσφορά, εκτός και εάν γίνεται διαφορετική συγκεκριμένηαναφορά στην περιγραφή.

Σε περίπτωση πουκατά την ίδια περίοδο αγοράς έχουν ανακοινωθεί περισσότερες της μίας προσφορέςή/και προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις, οι οποίες είτε σχετίζονται με τοσύνολο της παραγγελίας, είτε με ομάδες προϊόντων, είτε με συγκεκριμένα είδη, θαεφαρμόζεται μόνον μία και δη η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη.

Όλες οι προσφορέςισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και τοπροσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.

Η Vrisi.gr δεν είναι υπόχρεη σε κανένα πελάτη ή νοικοκυριό για οποιαδήποτε οικονομικήζημία που μπορεί να προέκυψε από άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρησηεκτέλεσης, ακύρωση, απόσυρση/διακοπή οποιασδήποτε παραγγελίας ή οποιασδήποτεαδυναμίας ή αποτυχίας οποιουδήποτε πελάτη ή νοικοκυριού στο να κάνει χρήση τουηλεκτρονικού καταστήματος, προσφοράς, έκπτωσης, προωθητικής ενέργειας αυτού γιαοποιονδήποτε λόγο.

Επιστροφήχρημάτων σχετικά με είδη ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιαςπροσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θαβασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή εκπτωτικής περιόδου.

« Τρόποι Πληρωμής»

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμήγίνεται:

1. Μετρητοίς, μεαντικαταβολή κατά την παράδοση,

2. Με δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2103002804 .

3.Με κατάθεση σετραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας

Εάν κατά τονέλεγχο, πριν από κάθε εκτέλεση παραγγελίας, προκύψει ότι η πιστωτική σας κάρταδεν ισχύει, ή ότι δεν καλύπτεται από το πιστωτικό σας όριο, για να εκτελεστεί ηπαραγγελία σας θα πρέπει να εξοφληθεί «μετρητοίς, με αντικαταβολή».

Μέσω Πιστωτικήςκάρτας

Παρέχεται ηδυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω των πιστωτικών καρτών VISA και MASTERCARD, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από τράπεζες ή/καιτραπεζικούς οργανισμούς που διαθέτουν έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα. Την έδρααυτή οφείλει να γνωρίζει ο κάτοχος της κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρταςπραγματοποιείται αφού προηγηθεί από διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών έλεγχος καιπιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνοςυπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικήςκάρτας καθώς και για τη νόμιμη χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου.

Παρακαλώβεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξεως της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτεγια τις συναλλαγές σας μέσω της ιστοσελίδας είναι τουλάχιστον δέκα (10)εργάσιμες ημέρες μετά την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας σας.Η πληρωμή γίνεται κατά την φάση της προετοιμασίας προς αποστολή των ειδών τηςπροτεινόμενης παραγγελίας σας και εάν διαπιστωθεί ότι η κάρτα έχει λήξει, θααδυνατούμε να ολοκληρώσουμε την αποπληρωμή της παραγγελίας σας και ναδιεκπεραιώσουμε την διαδικασία εκτέλεσης της.

« Εξαιρούμενεςυπηρεσίες »

Οι υπηρεσίες πουπαρέχονται από την ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν την παροχή ηλεκτρονικούυπολογιστή (computer) ή άλλουεξοπλισμού απαραίτητου για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Προκειμένου να κάνετεχρήση της ιστοσελίδας απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακέςσυνδέσεις . Η Vrisi.gr δεν έχει καμία υποχρέωση σχετική μεκόστος απόκτησης του αναγκαίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού, σύνδεσης,τηλεφωνικό κόστος, κόστος χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο κόστος ενδεχομένωςαναλάβετε.

« Πνευματικάδικαιώματα »

Το περιεχόμενοτης ιστοσελίδας Vrisi.gr προστατεύεται ως προς το copyright, το σχεδιασμό, τα προγράμματα, τα κατατεθειμένασήματα, τη βάση δεδομένων, τους διακριτικούς τίτλους, τα σήματα και λογότυπα,τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, κείμενα, τις παρεχόμενεςυπηρεσίες κ.λ.π. που αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Vrisi.gr επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, και προστατεύονται κατά τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων.

Μπορείτε νακάνετε χρήση ή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε οθόνη ηλεκτρονικούυπολογιστή, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφήπάνω σε σκληρό δίσκο (αλλά όχι μέσα σε επεξεργαστή [server] ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη μεΔικτυακό τόπο) ή να κάνετε εκτύπωση αυτού του περιεχομένου για δική σαςπροσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε κάθε υπόδειξη καιεπισημείωση περί copyright,πνευματικών δικαιωμάτων και οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος και δεντροποποιείτε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της ούτε αναπαράγετε ούτεπαρουσιάζετε δημοσίως ούτε διανέμετε. Ήτοι, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διαφοροποίηση, εγγραφή, σύνδεση, μετάδοση, μεταβίβαση, αντιγραφή ή/και διανομήή ακόμα η εκμετάλλευση ή χρήση για δημόσιους ή/και εμπορικούς σκοπούς τουσυνόλου ή μέρους υλικού της ιστοσελίδας Vrisi.gr χωρίς την άδεια της Vrisi.gr. Ρητά απαγορεύεται ήπαραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικούκαταστήματος.

Με αυτούς τουςόρους και κανόνες λειτουργίας, δεν παρέχεται άδεια για χρήση οποιουδήποτεκατατεθειμένου σήματος της Vrisi.gr, της ιστοσελίδας Vrisi.gr ή συγγενών ή συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων εταιρειών , περιλαμβανομένων,αλλά και όχι μόνον, των κατατεθειμένων σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπωνκαι domain names Vrisi.gr. Η εμφάνισή τους στονδιαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ήεκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

« Περιορισμοί »

Την ιστοσελίδαδεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάποιο από τους παρακάτω σκοπούς:

Δημοσίευση,μετάδοση, αποστολή και διασπορά με οιονδήποτε τρόπο παράνομου, προσβλητικού,δυσφημιστικού, συκοφαντικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου,άσεμνου, χυδαίου υλικού που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικώναξιών, του απορρήτου, της ανηλικότητας.

• μετάδοση,διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα,συνεπάγονται αστική ευθύνη ή, εν γένει, αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων,κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής

• ανεπίτρεπτηπρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών τρίτων

• παρενόχλησητρίτων ή ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσω τηςιστοσελίδας Vrisi.gr .

• παραβίασηοποιωνδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων

• ανάμιξη ήπαρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με τηνιστοσελίδα Vrisi.gr.

• • μετάδοσησύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες,ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ωςμέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

• αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτεπεριεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

• αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτευλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχείαή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης,την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικούυπολογιστών

• ηθελημένη ήαθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

• συλλογή ήαποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η Vrisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση/δημοσίευση υλικού στηνιστοσελίδα ή την απόσυρση ήδη αναρτημένου/δημοσιευμένου υλικού στην ιστοσελίδατης.

Οι χρήστες τηςιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις τουΕλληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπειτις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστικήσυμπεριφορά κατά την χρήση και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης ευθύνεται γιαοποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο αναγόμενη σε κακή ή αθέμιτη ήπαράνομη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Σε περίπτωση κατάτην οποία η Vrisi.gr εμπλακεί σε οιονδήποτε δικαστικό αγώνα ήκληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβασηεκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει των παρόντων όρωνχρήσης, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εξ αυτής της αιτίας,

Ενδεικτικά Θα μαςαποζημιώσετε για κάθε βλάβη, υποχρέωση, κόστος και δαπάνη που επωμιστήκαμε ήμας επιβλήθηκε, για κάθε φθορά που αποδόθηκε σε υπαιτιότητά μας βάσειοποιασδήποτε απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, και για κάθε συνολικό συμβιβαστικόποσό που πληρώθηκε από εμάς στα πλαίσια οποιουδήποτε συμβιβασμού, προκύπτουσα ήσχετική με :

οποιαδήποτεαξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς είναισυκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου,κανονισμού ή αρχών πρακτικής

• οποιαδήποτεαξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνιστάπαραβίαση δικαιωμάτων copyright αυτού του τρίτου ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης, και

• οποιαδήποτεπρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιοδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορικήαρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.

12. Vrisi.gr

Η ιστοσελίδα Vrisi.gr αποσκοπεί στο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Στοπλαίσιο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας κατατοπίσουμε γιαοποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος, και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικό διάστημα. Ευπρόσδεκτο θα είναι κάθε σχόλιο ή παρατήρηση το οποίο κρίνετε απαραίτητο για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτησή σας, μέσα από την καταγραφή των αναγκών σας. Μπορείτε να μας στείλετε e-mail μέσω της σχετικής φόρμας ή να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Vrisi.gr στο τηλέφωνο : 210 700 1379  από τις 09:00 – 18:00, από Δευτέρα έως Σάββατο.

Η πρόσβασή σαςστην ιστοσελίδα επίσης μπορεί από καιρού εις καιρόν να μην είναι επιτρεπτήπροκειμένου είτε να διευκολυνθούν διορθωτικές παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα, είτεγια λόγους συντήρησης της ιστοσελίδας, είτε για την εισαγωγή στην ιστοσελίδανέων δυνατοτήτων ή/και υπηρεσιών. Η Vrisi.gr θα προσπαθεί νααποκαταστήσει την λειτουργία της ιστοσελίδας στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικόδιάστημα.

Υποχρεώσεις τηςιστοσελίδας Vrisi.gr

Η ιστοσελίδα Vrisi.gr παρέχεται χωρίς δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Εσείς αναλαμβάνετε το ρίσκο πουσχετίζεται με την χρήση του Διαδικτύου (Internet).

Η ιστοσελίδαπαρέχει περιεχόμενο από άλλες πηγές ή ιστοσελίδες του διαδικτύου και ενώ η Vrisi.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα Vrisi.gr είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί να αναλάβει τηνευθύνη εάν, εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η Vrisi.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτεαποτελέσματα προέκυψαν από την χρήση τέτοιου υλικού και περιεχομένου ή γιαοποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ιστοσελίδα. Εάνη Vrisi.gr ενημερωθεί για ανακρίβειες τουπεριεχομένου της ιστοσελίδας ,θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις ανακρίβειεςσε άμεσα εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα,αρνούμεθα κάθε υποχρέωση ή ευθύνη σχετική με τα παρακάτω:

• Ασυμβατότητατης ιστοσελίδας με οποιαδήποτε συσκευή σας, λογισμικό ή τηλεπικοινωνιακήσύνδεση.

• Τεχνικάπροβλήματα συμπεριλαμβανομένων λαθών ή διακοπών της ιστοσελίδας

• Ανεπάρκεια τηςιστοσελίδας στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

Στο μέγιστοεπιτρεπτό βαθμό βάσει του ισχύοντος νόμου, συμφωνείτε ότι η Vrisi.gr δεν θα ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδικήή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/καισωρευτικά συνίσταται σε απώλεια εισοδήματος, κερδών, δεδομένων, διαφυγόντακέρδη, χρηματική ικανοποίηση, άσκοπη δαπάνη, απώλεια ιδιωτικότητος κλπ.) πουτυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτίαπου έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπουή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών πουδιατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σεπροϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω ή σχετίζεται μετην ιστοσελίδα.

Τίποτε από τααναφερόμενα σε αυτήν την παράγραφο δεν σχετίζεται με την υποχρέωση της Vrisi.gr σχετικά με είδη που επωλήθησαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ιστοσελίδες«Τρίτων»

Για την διευκόλυνσητων πελατών της Vrisi.gr περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλεςιστοσελίδες τρίτων το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστικήευθύνη των προσώπων αυτών, ή με υλικό που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της.

Η Vrisi.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για τοπεριεχόμενο, τη νομιμότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια τωνπληροφοριών ούτε και για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω τωνανωτέρω ιστοσελίδων. Δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα και κακή λειτουργία τουςούτε και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένωνμέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Vrisi.gr δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (Internet) ή διεθνείς ιστοσελίδες ή σε οποιαδήποτειστοσελίδα άλλη πέρα της ιστοσελίδας Vrisi.gr.

Η ύπαρξηπαραπομπής ή συνδέσμου της ιστοσελίδας Vrisi.gr με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρείαμας του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων ή του βαθμού ασφαλείας και των όρωνδιαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εν λόγω ιστοσελίδας.

Οι “Όροι καικανόνες λειτουργίας” καθώς και οι όροι οι σχετικοί με την «Ασφάλεια προσωπικώνδεδομένων» της ιστοσελίδας Vrisi.gr ισχύουν μόνο για τηνσυγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Άλλες ιστοσελίδεςπου συνδέονται με αυτήν λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και όρουςασφαλείας ως προς τους οποίους φέρετε την ευθύνη να ενημερωθείτε προτούπροβείτε στην χρήση τους.

« Διαφημίσεις καιχορηγίες »

Μέρος τηςιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και χορηγίες. Οι διαφημιζόμενοι καιοι χορηγοί είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι το υλικό που καταθέτουνπροκειμένου να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα είναι συμβατό με τους σχετικούςνόμους και διατάξεις. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε και αναλαμβάνουμε ευθύνη ωςπρος το ανωτέρω ούτε για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στο διαφημιστικό ή στοχορηγικό υλικό.

« Ισχύουσανομοθεσία »

Οι συμβάσεις μέσωτης ιστοσελίδας Vrisi.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματοςκαταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εδώ όροι και κανόνες λειτουργίαςδιέπονται από και συνάδουν με τους Ελληνικούς νόμους και οποιαδήποτε αντιδικίαθα κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια, καισυγκεκριμένα υπό την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

« Διεθνής χρήση »

Η Vrisi.gr δεν υπόσχεται ότι υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο γιαχρήση σε περιοχές εκτός Ελλάδος και η προσέγγιση της ιστοσελίδας από περιοχέςόπου το περιεχόμενο της παραβιάζει τον νόμο ή το δίκαιο, απαγορεύεται. Εάνεπιλέγετε να προσεγγίσετε αυτή την ιστοσελίδα από περιοχή εκτός Ελλάδος ,το κάνετεμε δική σας πρωτοβουλία και δική σας ευθύνη ως προς την τήρηση των τοπικώννόμων, κανόνων και πρακτικών ηθικής.

Σε κάθε περίπτωσηπάντως παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνον γιατους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα,υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνον για την εν λόγω χώρα: Τοηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να λάβει και να εκτελέσει παραγγελίες στην Ελλάδααποκλειστικά και μόνον.

18. Χρήση«Κοινωνικών ιστοσελίδων» (community ή social sites)

Κάθε κοινωνικήιστοσελίδα (όλες μαζί «Κοινωνικές ιστοσελίδες») επιτρέπει την αλληλεπίδρασημεταξύ των χρηστών της μέσω μηνυμάτων, σημείων καταχώρησης μηνυμάτων (message boards) και άλλων μέσων ομαδοποίησης χρηστών (forums). Σας συνιστούμε να μην καταθέτετε ή μεοποιοδήποτε τρόπο κοινοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικάσας δεδομένα στις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» (π.χ. την διεύθυνση και το τηλέφωνόσας).

Δεν θα πρέπει ναχρησιμοποιείτε τις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» για οποιονδήποτε από τους παρακάτωσκοπούς:

• διασποράπαράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, ρατσιστικού,καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, χυδαίου υλικού

• μετάδοση,διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονταιαστική ευθύνη ή εν γένει αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/καιαρχών πρακτικής

• ανεπίτρεπτηςπρόσβασης σε συστήματα υπολογιστών τρίτων

• ανάμιξη μεοποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσα από τις «Κοινωνικές ιστοσελίδες»

• παραβίασηοποιονδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων

• ανάμιξη ήπαρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με τηνιστοσελίδα Vrisi.gr

• παραγωγή,μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεταιμε copyright χωρίς τηνέγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του.

• Μετάδοση υλικούπου περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προώθησης ειδών ή/και υπηρεσιών,επιστολές μαζικής αποστολής (junk mail), αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή «spam»,

• Δημοσιοποίησηάλλου ατόμου,

• Αναφορά σεάλλες ιστοσελίδες εκτός των ιστοσελίδων της Vrisi.gr ή

• Διαφήμιση

Η Vrisi.gr δεν αντιπροσωπεύεται από την εγκυρότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής,πληροφορίας ή άποψης/τοποθέτησης που αναρτάται στους πίνακες μηνυμάτων (message boards) από οποιονδήποτε τρίτο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενοτων μηνυμάτων που αναρτάτε στους πίνακες μηνυμάτων και οι απόψεις πουεκφράζονται από μεμονωμένα άτομα δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της Vrisi.gr.

Θα είστευπεύθυνος για :

• οποιαδήποτεαξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» απόεσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίασηισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής

• οποιαδήποτεαξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» απόεσάς συνιστά παραβίαση ως προς τα δικαιώματα copyright του τρίτου αυτού ή άλλα πνευματικά δικαιώματαοποιασδήποτε φύσης ,και

• οποιαδήποτεπρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιαδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορικήαρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς.

Καταθέτονταςυλικό εξουσιοδοτείτε την Vrisi.gr , της αναγνωρίζετε τομη αποκλειστικό δικαίωμά της και την αδειοδοτείτε για συνεχή, ελεύθερηδικαιωμάτων (royalty-free) δυνατότητα να το αναπαράγει, να τοδιορθώνει /μεταποιεί, να το μεταφράζει να το διαθέτει, διανέμει και ναπεραιτέρω αδειοδοτεί σχετικά με το υλικό αυτό εν συνόλω ή εν μέρει και σεοποιαδήποτε μορφή.

Θα είστευπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια και κόστος επιβαρυνθούμε λόγω της παραβίασηςαπό εσάς αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας των «Κοινωνικών ιστοσελίδων».

« Διάφορα »

Δεν μπορείτε νααναθέσετε, περαιτέρω εκχωρήσετε ή εν γένει μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμασας προκύπτει από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας.

Εάν κάτι πουπροβλέπεται από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας βρεθεί να είναιαβάσιμο ή άκυρο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, το αβάσιμο σημείο δενεπηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπολοίπων όρων και κανόνων, πουπαραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Εάν παραβιάσετεαυτούς τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας, η Vrisi.gr δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την αποζημίωσή της σε μετέπειταχρονική στιγμή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση παραβιάσετε αυτούς τους όρουςκαι κανόνες.

Η Vrisi.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και κανόνωνλειτουργίας που προέκυψε από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.

Η μη άσκηση εκμέρους της Vrisi.gr οιουδήποτε από τα δικαιώματα πουπροβλέπονται στους παρόντες όρους και κανόνες, δε συνιστά παραίτησή της από τηνάσκησή τους στο μέλλον ούτε και ακύρωση ή μη ισχύ των όρων και κανόνων.

• Ο χρήστηςαποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα γιαοποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το Vrisi.gr, την έχουν ταΔικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η χρήση τηςιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρουςχρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς,παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας